Imprint

Kayser Filtertech aerial

KAYSER FILTERTECH GmbH

 

Baustraße 38
37574 Einbeck
Německo

Phone: +49 5561 7902-0
Email: info@kayser-filtertech.com

Obchodní rejstřík: Amtsgericht Göttingen, HRB 131129
DIČ: 12/213/00102
IČO: DE 277 264 897

Představenstvo: Dirk Brähler, Philipp Berhorst
Osoba odpovědná za obsah: Philipp Berhorst

Obsah webových stránek

Právní informace pro návštěvníky našich webových stránek

Společnost KAYSER FILTERTECH GmbH zpracovala obsah tohoto webu s maximální možnou péčí a snaží se na něm poskytovat správné a úplné informace. Nenese ovšem žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost a aktuálnost poskytovaných informací. Uživatel používá vyhledávaný obsah na vlastní nebezpečí.

 

Používání tohoto webu společnosti KAYSER FILTERTECH GmbH nezakládá žádný smluvní vztah mezi uživatelem a společností KAYSER FILTERTECH GmbH. V tomto ohledu nevznikají ani žádné smluvní či kvazi-smluvní nároky vůči společnosti KAYSER FILTERTECH GmbH:

V případě, že by používání tohoto webu vedlo ke vzniku smluvního vztahu, platí následující omezení odpovědnosti: Společnost KAYSER FILTERTECH GmbH nese odpovědnost pouze za úmysl a hrubou nedbalost, jakož i za porušení významné smluvní povinnosti. Společnost KAYSER FILTERTECH GmbH nese odpovědnost omezenou pouze na náhradu přiměřené škody předvídatelné v době uzavření smlouvy, a sice škody vzniklé v důsledku porušení základních povinností z její strany nebo ze strany některého z jejích právních zástupců či zprostředkovatelů. Společnost KAYSER FILTERTECH GmbH nenese odpovědnost v případě drobného nedbalostního porušení vedlejších povinností, které nejsou základními povinnostmi. Odpovědnost za škody, které spadají pod záruku či garanci poskytovanou společností KAYSER FILTERTECH GmbH, které spadají do rozsahu zákonné záruční povinnosti, jakož i odpovědnost za nároky vzniklé na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a škody vyplývající z újmy na životě nebo zdraví, zůstává tímto nedotčena.

Části webu nebo celá publikace včetně všech nabídek a informací mohou být společností KAYSER FILTERTECH GmbH distribuovány, upravovány nebo částečně či úplně vymazány bez zvláštního oznámení.

Odkazy

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Tyto webové stránky třetích stran spadají pod odpovědnost příslušného provozovatele. Společnost KAYSER FILTERTECH GmbH zkontrolovala externí obsah, zda při prvním vytvoření externích odkazů nedošlo k porušení právních předpisů. V daném okamžiku nebylo zjištěno žádné porušení zákona. Společnost KAYSER FILTERTECH GmbH nemá žádný vliv na aktuální ani budoucí podobu a obsah odkazovaných stránek. Použití externích odkazů neznamená, že společnost A. KAYSER GmbH u. Co. KG TEXTILE FILERMEDIEN považuje obsah odkazu za svůj vlastní. Od společnosti KAYSER FILTERTECH GmbH nelze očekávat, že bude tyto externí odkazy neustále sledovat bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Pokud však budeme informováni o porušení právních předpisů, budou tyto externí odkazy okamžitě odstraněny.

Celosvětová dostupnost produktů

Tyto webové stránky mohou obsahovat informace o produktech společnosti KAYSER FILTERTECH GmbH, které ve vaší zemi ještě nejsou dostupné. Přítomnost těchto informací na těchto webových stránkách neznamená žádný záměr společnosti KAYSER FILTERTECH GmbH zajistit dostupnost výrobku kdekoli na světě.

Ochrana osobních údajů

Společnost KAYSER FILTERTECH GmbH uchovává osobní údaje uživatelů svého webu pouze v případě, že k tomu byl udělen souhlas. Osobní údaje uživatele, k jejichž použití dal uživatel souhlas, budou použity pouze ke zpracování dotazu nebo v rámci souhlasu a v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Společnost KAYSER FILTERTECH GmbH tyto údaje nikdy nepředává jiným společnostem pro jejich samostatné použití.

Autorské právo, práva k ochranným známkám, další práva třetích stran

Společnost KAYSER FILTERTECH GmbH se snaží ve všech publikacích dodržovat platná autorská práva, práva k ochranným známkám i další práva třetích stran. Pokud přesto dojde k jejich porušení, zjedná společnost KAYSER FILTERTECH GmbH okamžitě nápravu. Všechny značky a ochranné známky uvedené na webu a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platných právních předpisů a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran.

Autorská práva na obsah domény www.kayser-filtertech.com jsou výhradním vlastnictvím společnosti KAYSER FILTERTECH GmbH. Veškeré obrázky, logo KAYSER, grafika, texty, názvy produktů a soubory se zvuky, videem a animacemi použité na tomto webu podléhají autorskému právu a právům k ochranným známkám a další ochranné legislativě. Jejich kopírování, úprava nebo použití v jiných elektronických či tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu společnosti KAYSER FILTERTECH GmbH povoleno.

Právní platnost

Toto oznámení je třeba považovat za součást internetové publikace, která obsahovala příslušný odkaz. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo jsou chybné, zůstává obsah a platnost ostatních částí touto skutečností nedotčena.