Zásady ochrany osobních údajů

Kayser Filtertech aerial

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Chráníme je samozřejmě v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Pokud není dále uvedeno jinak, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR.

 

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat vás o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů v rámci této nabídky poskytované online.

Odpovědný subjekt

Odpovědným subjektem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je:
KAYSER FILTERTECH GmbH
Baustraße 38
37574 Einbeck
Impressum: https://www.kayser-filtertech.com/en/impressum.html

Údaje o použití a přístupu

Když navštívíte naše webové stránky, přenáší váš webový prohlížeč z technických důvodů automaticky data na webový server. Tyto informace jsou ukládány do takzvaných „souborů protokolu serveru“ a zahrnují název navštívené stránky, datum a čas přístupu, objem přenesených dat, hlášení o úspěšnosti přístupu, operační systém, typ, verzi a jazyk prohlížeče, zdroj nebo odkaz, z něhož jste stránku navštívili, a IP adresu nebo název hostitele poskytovatele přístupu přiřazeného k této IP adrese. Tyto informace se používají bez přiřazení k vaší osobě nebo profilování výhradně ke statistické analýze, k udržování technického provozu těchto webových stránek a k jejich zlepšování. Informace ze souborů protokolů se z bezpečnostních důvodů (např. při objasňování případů zneužití nebo podvodu) uchovávají po dobu jednoho měsíce a poté se vymažou. Údaje, jejichž další uchovávání je nutné pro účely dokazování, jsou vyňaty z povinnosti výmazu až do konečného objasnění příslušného incidentu.

Soubory Cookie

Tyto webové stránky používají tzv. „soubory cookie“. Jedná se o malé textové soubory uložené v koncovém zařízení. K těmto souborům přistupuje váš webový prohlížeč. Používání souborů cookie zvyšuje uživatelskou přívětivost a bezpečnost těchto webových stránek. Pokud si nepřejete, aby se soubory cookie na vašem koncovém zařízení ukládaly, máte možnost deaktivovat příslušnou možnost v systémovém nastavení prohlížeče a stávající soubory cookie tak vymazat. Vyloučení souborů cookie může vést k funkčnímu omezení této nabídky poskytované online.

Inventární údaje

Pro případ, že má mezi vámi a námi vzniknout smluvní vztah nebo má být vytvořen či upraven jeho obsah, shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, pokud je to pro tyto účely nezbytné. Na žádost příslušných orgánů můžeme v jednotlivých případech poskytnout informace o těchto údajích (inventární údaje), pokud je to nezbytné pro účely trestního stíhání, odvrácení nebezpečí, plnění zákonných úkolů orgánů veřejné správy nebo vojenské kontrarozvědky či zachování práv na duševní vlastnictví.

Kontakt

Pokud nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách nebo e-mailu či telefonu), budou vaše údaje zpracovány a uloženy za účelem vyřízení a zpracování vašeho dotazu. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme třetím stranám. Pokud již nejsou tyto údaje potřebné, vymažeme je. Nezbytnost údajů přezkoumáváme každé dva roky; nadále ovšem platí zákonné povinnosti týkající se archivace.

Integrace služeb a obsahu třetích stran

V rámci naší nabídky poskytované online využíváme obsah nebo nabídky služeb třetích stran na základě našich oprávněných zájmů (tj. pro účely analýzy, optimalizace a ekonomické funkce naší nabídky poskytované online). Může se jednat např. o videa a mapy. Při vyžádání tohoto obsahu je IP adresa předána poskytovateli služeb, pokud není dále uvedeno jinak. 

YouTube

Naše webové stránky využívají doplňkové moduly služby YouTube nabízené společností Google. Provozovatelem služby je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte některou z našich stránek vybavenou doplňkovým modulem YouTube, je navázáno spojení se servery YouTube a načte se příslušný video soubor. Server YouTube tak získá informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili. Doplňkový modul YouTube používáme v takzvaném „rozšířeném režimu ochrany dat“. Pokud jste v době prohlížení naší stránky s videem přihlášeni ke svému účtu služby YouTube, umožňujete společnosti YouTube přiřadit vaše chování při procházení stránek přímo k vašemu osobnímu profilu. Můžete tomu zabránit odhlášením z účtu YouTube. Další informace o nakládání s údaji uživatelů naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně osobních údajů na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

Mapy Google

Integrujeme mapy ze služby „Mapy Google“ poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

Google Fonts

Za účelem optimalizace prezentace naší nabídky poskytované online integrujeme písma služby „Google Fonts“ poskytovatele. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

jQuery Bibliotheken

Na našich webových stránkách jsou používány knihovny Javascriptu technologie jQuery. Poskytovatelem je společnost JSFoundation, Inc., 1 Letterman Drive, San Francisco, CA 94129, USA. Zásady ochrany osobních údajů (v angličtině): https://js.foundation/about/governance/privacy-policy 

Výmaz osobních údajů

 Výmaz osobních údajů
 Pokud to není výslovně uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, budou námi uchovávané údaje vymazány, jakmile již nebudou potřebné k zamýšlenému účelu a tento výmaz nebude v rozporu s žádnými zákonnými povinnostmi uchovávání údajů. Nebudou-li osobní údaje vymazány, protože jsou potřebné pro jiné a zákonem povolené účely, bude jejich zpracování omezeno. To znamená, že předmětné údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To se týká například údajů, které musí být uchovávány kvůli požadavkům obchodních nebo daňových zákonů. 

Spolupráce se zpracovateli a třetími stranami

Pokud v rámci našeho zpracování zpřístupníme údaje jiným osobám a společnostem (zpracovatelům nebo třetím stranám), předáme jim je nebo jim umožníme přístup k nim jiným způsobem, stane se tak výhradně na základě zákonného povolení. Příklad: pokud je předání údajů nezbytné v zájmu splnění smlouvy, pokud jste s tímto předáním souhlasili, pokud existuje zákonná povinnost nebo pokud jde o ochranu našich oprávněných zájmů (např. při jednání v zastoupení apod.). Pokud zpracováním údajů pověříme třetí strany, děje se tak na základě tzv. „smlouvy o zpracování objednávky“ ve smyslu legislativy pro ochranu osobních údajů. 

Vaše právo na informace, výmaz a blokování

Máte právo kdykoli bezplatně požádat o informace o svých uchovávaných osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování. Pokud vaše žádost není v rozporu se zákonnou povinností uchovávat osobní údaje, máte právo na opravu nesprávných údajů a na zablokování nebo výmaz vašich osobních údajů. 

Právo na odvolání

Máte právo odvolat svůj souhlas dle čl. 7 odst. 3 nařízení GDPR s účinností do budoucna. 

Právo na námitku

Podle článku 21 nařízení GDPR můžete kdykoli vznést námitku proti budoucímu zpracování údajů, které se vás týká.

Právo na odvolání

V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo odvolat se k příslušnému dozorovému úřadu (dle čl. 77 nařízení GDPR). Subjekt údajů může toto právo uplatnit u dozorového orgánu v členském státě, kde má bydliště nebo pracoviště nebo kde se nachází místo údajného porušení zákona. V Dolním Sasku je příslušný dozorový úřad následující:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Barbara Thiel
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Telefon: 05 11/120-45 00
Telefax: 05 11/120-45 99
E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de
Homepage: https://www.lfd.niedersachsen.de

Seznam dalších dozorových orgánů a jejich kontaktní údaje naleznete pod následujícím odkazem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Další otázky

Náš firemní pověřenec pro ochranu osobních údajů vám rád poskytne informace nebo podněty týkající se ochrany osobních údajů:

Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen

Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-Mail: office@datenschutz-nord.de

 

Stav ke dni: 24.05.2018